ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-150116-0013_gl.pdf
—————-
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN316A).  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0004_gl.pdf
——————————–
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN423B). http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0003_gl.pdf
——————–
ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2016 http://www.xunta.es/dog/Publicados/
2016/20160127/AnuncioG0425-210116-0002_gl.pdf