Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas empregadas que non prestan servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra COVID-19.

Os traballadores que estean dentro do ámbito deste real decreto lei gozarán dun permiso retribuído recuperable, obrigatoriamente, entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

Este permiso suporá que os traballadores conservarán o dereito á remuneración que lles correspondería se prestasen servizos de xeito ordinario, incluídos os salarios base e os complementos salariais.

A recuperación do horario de traballo poderá facerse efectivo desde o día seguinte ao remate do estado de alarma ata o 31 de decembro de 2020. Esta recuperación deberá negociarse nun período de consultas aberto para este fin entre a empresa e a representación legal da persoas traballadoras, que terán unha duración máxima de sete días.

En todo caso, a recuperación destas horas non poderá supoñer o incumprimento dos períodos mínimos diarios e semanais de descanso previstos na lei e no convenio colectivo, o establecemento dun prazo de aviso inferior ao recollido no artigo 34.2 da Lei do Estatuto dos traballadores, nin a excedencia da xornada máxima anual prevista no convenio colectivo aplicable.

Non se aplicará permiso retribuído recuperable regulado no presente real decreto-lei para as seguintes persoas que traballan por conta allea:

 1. Aquelas que realicen as actividades que deberán seguir realizándose baixo cobertura dos artigos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 e 18 do Real decreto 463/2020, do 14 Marzo, declarando o estado de alarma (https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf).
 2. Aquelas que traballan nas actividades que participan na cadea de subministración do mercado e na operación dos servizos do produción de bens e servizos básicos, incluíndo alimentos, bebidas, alimentación animal, produtos de hixiene, medicamentos, produtos sanitarios ou calquera produto necesario para a protección da saúde, permitindo a súa distribución deles desde a orixe ata o destino final.
 3. Aquelas que prestan servizos nas actividades hoteleiras e de restauración que proporcionar servizos de entrega a domicilio.
 4. As que prestan servizos na cadea de produción e distribución de mercadorías, servizos, tecnoloxía sanitaria, subministracións médicas, equipos de protección, equipamento sanitario e hospitalario e calquera outro material necesario para a subministración de servizos sanitarios.
 5. As esenciais para o mantemento das actividades produtivas da industria manufactureira que ofrece subministracións, equipamentos e materiais necesarias para o correcto desenvolvemento das actividades esenciais incluídas neste anexo.
 6. Aquelas que realizan servizos de transporte, tanto para persoas como para bens, que continúan a desenvolverse desde a declaración do estado de alarma, así como aqueles que deben asegurar o mantemento dos medios empregados para iso, segundo a normativa aprobada pola autoridade competente e autoridades competentes delegadas dende a declaración do estado de alarma.
 7. As que prestan servizos en Institucións Penitenciarias, de protección civil, salvamento, rescate e prevención e extinción de incendios, seguridade de minas e tráfico e seguridade viaria. Así mesmo, os que traballan nas empresas de seguridade privada que proporciona servizos de transporte de seguridade, de resposta ante alarmas, de ronda ou vixilancia descontinua, e as que sexan necesarias para a realización de servizos de seguridade en garantía de servizos esenciais e abastecemento da poboación.
 8. As imprescindibles que apoien o mantemento do material e dos equipos das forzas armadas.
 9. As dos centros, servizos e establecementos sanitarios, así como persoas que (i) atenden a persoas maiores, menores de idade, dependentes ou persoas con discapacidade e persoas que traballan en empresas, centros de I + D + i e compañías biotecnolóxicas ligadas a COVID-19, (ii) as instalacións para animais asociadas a elas, (iii) o mantemento dos servizos mínimos das instalacións asociadas a eles e empresas subministradoras de produtos necesarios para a investigación e (iv) as empresas persoas que traballan en servizos funerarios e outras actividades relacionadas.
 10. As dos centros, servizos e establecementos asistenciais a animais.
 11. As que prestan servizos en puntos de prensa e nos medios de comunicación as axencias de comunicación ou noticias de titularidade pública e privada, así como nos seus impresión ou distribución.
 12. As das empresas de servizos financeiros, incluíndo servizos bancarios, seguros e investimento, para a prestación dos servizos que son esenciais e actividades propias de infraestruturas de pagamento e mercados financeiros.
 13. As empresas de telecomunicacións e audiovisuais e servizos informáticos esenciais, así como as redes e instalacións que as apoien e os sectores ou subsectores necesarios para o seu bo funcionamento, especialmente os que son esenciais para a prestación adecuada de servizos públicos, así como o funcionamento do traballo non presencial dos empregados públicos.
 14. As que prestan servizos relacionados coa protección e coidado das vítimas de violencia de xénero.
 15. As que traballan como avogados, procuradores, graduados sociais, tradutores, intérpretes e psicólogos e que asistan a procedementos procesuais non suspendidos polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.
 16. As que prestan servizos en despachos e asesorías legais, axencias administrativas e de graduados sociais e servizos de prevención de riscos laborais de terceiros e propios, en temas urxentes.
 17. As que prestan servizos nas notarías e rexistros para o cumprimento dos servizos esenciais fixados pola Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública.
 18. As que prestan servizos de limpeza, mantemento, reparación e vixilancia urxente de fallos, así como servizos na recollida, xestión e tratamento de residuos perigosos, residuos sólidos urbanos, perigosos e non perigosos, recollida e tratamento de augas residuais, actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos e transporte e eliminación de subprodutos ou en calquera das entidades pertencentes ao Sector Público, de acordo co establecido no artigo 3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público.
 19. Aquelas que traballan nos Centros de Acollida de Refuxiados e nos Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes e entidades públicas de xestión privada subvencionados pola Secretaría de Estado para as Migracións e que operan no marco da Protección Internacional e da Atención Humanitaria.
 20. Aquelas que traballan en actividades de abastecemento de auga, depuración, condución, depuración e saneamento.
 21. As esenciais para a prestación de servizos de observación e predición meteorolóxica e os procesos asociados de mantemento, vixilancia e control dos procesos operativos.
 22. As do operador designado polo Estado para prestar o servizo postal universal, co fin de prestar os servizos de recollida, admisión, transporte, clasificación, distribución e entrega co único fin de garantir o dito servizo postal universal.
 23. As que prestan servizos naqueles sectores ou subsectores que participan na importación e subministración de material sanitario, como empresas de loxística, transporte, almacenaxe, empresas de tránsito aduaneiro (transportistas de mercancías) e, en xeral, todas as que participan en corredores sanitarios.
 24. Aquelas que traballan na distribución e entrega de produtos comprados no comercio por internet, teléfono ou correspondencia.
 25. Calquera outra que preste servizos que se considerasen esenciais.

Texto orixinal: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf