**Publicacións: respostas 1ºexercicio, lista definitiva e provisional, anuncio e bases

O Concello de As Neves ten necesidade de seleccionar persoal laboral temporal (xornada completa) previsto no cadro de persoal temporal do orzamento municipal para 2018, toda vez que a acumulación de tarefas no departamento de servizos sociais fai necesario e urxente a contratación de auxiliar administrativo para este servizo.

Polo tanto apróbanse as seguintes bases que rexerán o proceso selectivo destinado á selección de persoal laboral temporal na categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O a fin de cubrir temporalmente o posto de traballo de auxiliar administrativo de servizos sociais e constituír unha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal para substitución de persoal do Concello das Neves.

Bases

Anuncio no Boletín Oficial da Provincia

Decreto aprobación e publicación lista provisional dunha praza de persoal laboral temporal (aux. admtivo.) e formación dunha bolsa de emprego

Lista definitiva admitidos e excluídos, nomeamento tribunal e sinalamento data e lugar primeiro exercicio proceso selectivo auxiliar administrativo e formación de bolsa de emprego

Anuncio das respostas do 1º exercicio

Anuncio aprobadas_os primeiro exercicio

Anuncio data segundo exame

Corrección – Anuncio data segundo exame