De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto definitivo de ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca de:
a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poden facer chegar as súas opinións sobre os aspectos expostos no seguinte cuestionario durante o prazo de dez días a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio na web municipal, mediante a súa presentación en calquera dos lugares indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa
Evitar a perdas de riqueza nas economías rurais, o risco severo para as persoas e os ecosistemas e o gasto público que supoñen os incendios forestais
Necesidade e Oportunidade da súa aprobación
A vaga de lumes de outubro de 2017 amosa de xeito indubitado a necesidade e oportunidade de cumprir coas obrigas establecidas pola Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.
Obxectivos da norma
Regulación da xestión da biomasa vexetal no territorio municipal do Concello das Neves e dentro do seu ámbito competencial, nos termos definidos na Lei 3/2007, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.
Posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias
Resulta preciso aprobar unha Ordenanza Municipal REGULADORA DA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS porque actualmente este concello carece de toda clase de regulación

 

PROXECTO_ORDENANZA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

 

Proceso participativo/enquisa: