Contratación

Licitacións abertas

Advírtese aos interesados, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulais e prescripcións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar a estes procedementos de contratación, atópase publicadada no BOP de Pontevedra no que respecta ó seu anuncio e nos textos suscritos polo Órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto as suas condicións técnicas e administrativas.

En tramitación: