A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), vén de convocar axudas para atender de carácter urxente ás seguintes unidades de convivencia:
• Aqueles que teñan unha demanda de desafiuzamento por non pagamento da renda mensual.
• Vítimas de violencia de xénero.
• Aquelas que fosen privadas da súa vivenda habitual por circunstancias imprevisibles.
• Aquelas que tendo sido beneficiarias do PROGRAMA ALUGA, desfrutasen da totalidade da subvención e lles rematase dentro dos seis meses anteriores á solicitude do novo programa.
• Aquelas que sendo arrendatarias dunha vivenda de promoción pública finalizase o contrato na entrada en vigor desta orde.
• Aquelas que son privadas da súa vivenda habitual por procedementos xudiciais.

Prazo de solicitude

O prazo de solicitude estará aberto ata o esgotamento da partida orzamentaria contida na convocatoria e, en todo caso, o día 10 de decembro de 2021.

Documentación

A documentación para solicitala debe presentarse nas dependencias de Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de As Neves.

Para facelo, é imprescindible solicitar cita previa chamando ao teléfono 986 667 134 ou enviando un correo electrónico a servizossociais@asneves.gal