PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO PARA FILLAS E FILLOS MENORES DE 3 ANOS PARA O ANO 2020

PERSOAS BENEFICIARIAS

As persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 01.01.2017 e o 31.12.2017, ambosos dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen aunidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período,nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso. Serán igualmente beneficiarias desta prestación, as fillas ou fillos adoptados ou acollidos medianteresolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 01.01.2017 e o 31.12.2017.

FORMA PARA PRESENTAR A SOLICITUDE

1. Por vía electrónica a través do formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xuntade Galicia, https://sede.xunta.gal.

2. Presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora doprocedemento administrativo común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDE:

Data de inicio: 21.XANEIRO.2020

Data de remate: 10.MARZO.2020

DOCUMENTACIÓN

1. Formulario normalizado

2. Documentación complementaria:

a) Copia do libro ou libros de familia nos que consten todas as fillas e fillos da persoa solicitante ou certificación de nacemento do rexistro civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.

b) Xustificante de empadroamento conxunto de todos os membros da unidade familiar. Estes xustificantes deberán ter unha antigüidade máxima de 6 meses.

c) No caso de nulidade, separación ou divorcio: a copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do correspondente convenio regulador.

d) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.

e) Anexo II debidamente cumprimentado e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento deberá xustificarse aportando a documentación que figura na letra c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de PolíticaSocial, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.