O Concello das Neves vén de adherirse ao Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta a Federación Galega de Municipios (FEGAMP) e a Empresa Publica de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) en materia de prevención e defensa contra incendios forestais.

Establecese un sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, co que se conseguirá a limpeza de 50 metros arredor dos núcleos de poboación.

A Comisión de Seguimento do Convenio, reunida nas Neves, seleccionou como priorizadas no concello as parroquias de Liñares, Toetoreo e As Neves.

Os titulares de parcelas afectadas nestas parroquias, poden firmar un contrato de xestión da biomasa.  Este contrato ofrece a posibilidade de contratar a limpeza a través da empresa pública Seaga, por unha tarifa anual de 350 € por hectárea, o que o mesmo que 35€ por 1000 metros cadrados, asumindo todas as obrigas que corresponden ás persoas responsables segundo a Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Dende o Concello, convocarase a reunións informativas a todas as persoas propietarias das parcelas incluídas no convenio, para resolver todas as posibles dúbidas. Poderán, se o desexan, subscribir o contrato de xestión da biomasa ou facerse cargo da limpeza.

Nesta fase, só se incluíron estas tres parroquias por ser, segundo a Xunta, as que cumprían os requirimentos da convocatoria en canto a afectación polos incendios nos últimos 10 anos.

Ademais, Óscar González, Segundo Tenente-Alcalde e Concelleiro de Medio Ambiente, informa de que o Goberno Municipal tamén está a traballar para resolver os problemas de xestión de biomasa máis graves no interior dos núcleos habitados e nas franxas de protección do resto de parroquias.